Vanliga frågor

Varför har ni valt att använda ordet "kristna" i partinamnet?

Svar: Ett partinamn bör signalera den mest grundläggande inriktningarna och/eller värderingarna som ett parti har. Eftersom vårt parti fokuserar på människovärde, tron på familjen, starkt civilsamhället, medborgarnas rättigheter, liten stat och sådana värden vi anser faller under beteckningen ”kristna värden” så var ”kristna Värdepartiet” ett passande namn. 

Var placerar ni er på den politiska höger/vänster skalan?

Svar: Det beror på vilka kriterier du använder för ”höger” respektive ”vänster”. Om storleken på staten och hur mycket staten har rätt att lägga sig i människors liv är kriteriet, finns det inget annat parti som är mera höger än oss. Vi anser att staten finns till för att tjäna sina medborgare inte tvärtom. Staten ska vara liten och fokusera enbart på bestämda uppgifter som t.ex. att upprätthålla medborgarnas rättigheter, skydd mot inre och yttre fiender, samt garantera skola vård och omsorg (vilket inte betyder att staten måste vara utövare av dessa tjänster bara att det är ett statligt ansvar att varje kommun tillhandahåller dessa tjänster). Men om  kriteriet hur viktigt de svaga och mindre bemedlade är för partiet och att det ses som ett ”vänstervärde” så är vi starkt vänster. Svaret på frågan beror alltså på hur du definierar ”vänster” respektive ”höger”. 

Ni vill införa barnomsorgspeng. Vad innebär det?

Svar: Det betyder att varje familj ska ha den självklara mänskliga rättigheten att själva få bestämma över sitt privatliv och hur barnomsorgen ska skötas. Det betyder i förenklat att varje familj får förskolesubventioneringen, barnbidrag, föräldraförsäkring i en barnpeng varje månad att själv förfoga över. Sedan bestämmer familjen själv om de vill vara hemma med barnen eller betala någon annan att göra det (daghem, dagmamma, släkting, granne etc). 

Om kvinnor väljer att stanna hemma med barnen, istället för att lämna på förskolan, är inte det en kvinnofälla?

Svar: Nej tvärtom,det är en kvinnofrigörelse. Jämställdhet definieras som: ”samma rättigheter, samma skyldigheter och samma möjligheter”. Med en barnpeng så har varje individ precis samma handlingsfrihet oavsett kön och om det råkar visa sig att kvinnor i större utsträckning själva vill vara hemma och får frihet att att göra det så är det en frigörelse inte en fälla. Det är ett motbjudande förmynderi och kränkande av kvinnors självbemyndigande när att staten anses sig veta bättre än kvinnorna själva hur de ska leva sina liv.  Dessutom strider sådant mot Europakonventionen artikel åtta som garanterar att människor har rätt att själva bestämma över sina privatliv. 

Är ni emot homosexuella?

Svar: Kristna Värdepartiet är ett politiskt parti och uttalar sig därför inte om privatpersoners livsval.  Faktum är att Partiet i sitt partiprogram betonar att staten inte ska lägga sig i människors privatliv, så därför har partiet inget att säga angående olika sexuell livsstilar som människor väljer att ha. Däremot anser vi det självklart att staten inte på förhand får utesluta barns rätt till en mamma och pappa (vilket samkönad och ensamstående adoption gör). Vi anser det också självklart att äktenskapet inte ska få omdefinieras för att tillfredsställa särrättigheter för minoriteter. Alla människor har samma rättigheter i kraft av att de är människor inte för att de har olika preferenser, de må vara sexuella preferenser eller inte.