SVERIGE OCH VÄRLDEN

 

 

The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened.

― John F. Kennedy

 


 

Inledning

Vår moderna värld präglas av rörlighet över gränserna. Ingen nation kan längre vara en isolerad ö. Vi bejakar det öppna samhället och det internationella utbytet och tror att Sverige mitt i allt detta kan behålla sin kulturella identitet. Tendenserna mot ökad överstatlighet och likriktning kan ha sitt ursprung i goda intentioner, men är i längden inte bra för människan, som behöver sina rötter och sin mindre gemenskap för att utvecklas och bli trygg.

Svensk utrikespolitik, i Europa och övriga världen, ska präglas av ett kraftfullt försvar av mänskliga rättigheter. I internationella sammanhang bör Sverige stå för allas – även ofödda människors – rätt till liv. Kristna konvertiter är en ytterligt utsatt grupp vars rättigheter vi måste slå vakt om. Sverige ska vidare stå för familjens värde och motverka politiska värderingar som syftar till den heterosexuella familjens sönderfall. Sverige har i många år sträckt ut en hjälpande hand till fattigare länder i form av bistånd. Detta ska vi vara stolta över. Samtidigt är det viktigt att biståndet, för att inte bli passiviserande, bygger på principen hjälp till självhjälp. Vi vill att Sverige på ett respektfullt sätt och med betoning på frihandel och ömsesidigt utbyte ska bistå utvecklingsländer att resa sig ur fattigdom.

 

 


 

Europa

 

Vi är mycket kritiska till EU:s ambitioner att skapa ett ”Europas förenta stater”. EU ska inte bestämma över inrikespolitiska frågor och måste visa stor respekt för de olika nationernas beslut och särart. Vi vill att svenska folket återigen ska få möjlighet att i en folkomröstning rösta om EU-medlemskapet. Dock bör vi, så länge vi är med i EU, verka genom alla EU:s kanaler för att mänskliga rättigheter ska respekteras i hela Europa. Vi är också positiva till EU som ett organ för rättmätigt överstatliga frågor såsom försvar av mänskliga rättigheter, miljövärn och motverkande av internationell brottslighet.

Det enda rätta och rimliga för ett civiliserat Europa är ett totalt abortförbud. Rätten till liv från befruktningen till en naturlig död bör skrivas in i EU:s grundfördrag. Vi vill även verka för att en samvetsklausul för vårdpersonal ska införas och följas i samtliga EU- länder. Europa bör särskilt värna sina mest utsatta grupper. Trafficking är ett mycket omfattande problem som kräver medvetna och gemensamma motåtgärder. För att motarbeta människohandeln måste vi även på EU-nivå sätta stopp för laglig prostitution, då ett tydligt samband mellan detta fenomen och ökad människohandel föreligger. Romernas situation är en angelägenhet för hela Europa och bör lösas genom samarbete över gränserna.

Miljöproblem kan sällan lösas lokalt. Vi välkomnar ett europeiskt samarbete, både på lagstiftnings- och forskningsområdet. Det förekommer fortfarande omfattande djurplågeri inom EU:s gränser. Vi menar att detta är ett allvarligt brott mot förvaltarskapstanken och anser därför att kraven på värdig djurhållning bör skärpas. EU:s budget måste minska. Reformerna bör inledas på jordbruksområdet, då jordbrukspolitiken utgör hälften av EU:s budget och är starkt färgat av ett planekonomiskt tänkande. EU ska vidare öppna för frihandel, särskilt med utvecklingsländerna.

 

 

Kristna Värdepartiet vill

 • minska EU:s budget, med början på jordbruksområdet.
 • bedriva samarbete för att lösa miljöfrågor och förhindra trafficking och andra brott mot mänskliga rättigheter inom EU:s gränser.
 • verka för totalt abortförbud, samvetsklausuler och en rätten-till-livparagraf i EU:s grundfördrag.
 • slå vakt om Sveriges självständighet och självbestämmande i förhållande till EU.
 • verka för att svenska folket återigen ska få möjlighet att folkomrösta om EU-medlemskapet. 


 

Bistånd

Sverige bör fortsatt ge bistånd till fattigare länder, men med en kraftigt skärpt kontroll av vart pengarna går. Rapporterna om biståndsmedel som hamnat i diktatorers egna fickor eller finansierat terrororganisationers krigföring har varit till stor skada för allmänhetens förtroende för det statliga biståndet. Sverige bör inte tveka att dra in bistånd i det fall det finns belägg för, eller starka misstankar om, sådant missbruk.

Biståndet ska vara koncentrerat till de mest grundläggande behoven och till katastrofhjälp och bör inte i något fall tillåtas verka passiviserande. Korruption är ett gissel i många utvecklingsländer. Därför ska hjälpen inte ges direkt till statliga organ utan istället kanaliseras genom Non Governmental Organisations – ideella organisationer som har lång erfarenhet av och kunskap om de aktuella områdena och som präglas av närhet till mottagarna. Aktuell forskning rörande biståndet och dess effekter bör tas tillvara.

Det som visat sig vara avgörande för att länder ska resa sig ur fattigdom är en fri marknad. Vi anser att biståndets främsta uppgift bör vara att befria fattiga länder från biståndsberoende. Detta görs dels genom bättre villkor för handel, och dels genom investering i infrastruktur och företagande. Insatsernas mål ska alltid vara självförsörjning, t.ex. genom att människor med mikrolån får hjälp att starta företag. Vi vill behandla våra medmänniskor i utvecklingsländer som likar och bygga upp ett utbyte oss emellan.

Utvecklingsländerna utsätts ofta för påtryckningar att anamma en västerländsk sexualsyn. I biståndssammanhang används ofta termen reproduktiva rättigheter som ett kodord för abort . Denna försåtliga påverkan måste aktivt motverkas. Vi vill verka för att inga skattepengar går till projekt i andra länder som stödjer fri abort. I syfte att värna både mödrar och barn vill vi arbeta mot både legal och illegal abort i utvecklingsländer. I den mån biståndsmedel ska gå till upplysningskampanjer bör ansvarstagande, avhållsamhet och värnande om familjen vara ledorden.

 

 

Kristna Värdepartiet vill

 • att bistånd ska kanaliseras genom icke-statliga organisationer med stor  kännedom om de aktuella områdena.
 • att handelshindren gentemot utvecklingsländerna i möjligaste mån avskaffas.
 • att legal och illegal abort ska motarbetas i utvecklingsländer.

 


 

 Mellanöstern

vill vi att Sverige ska verka för demokrati och särskilt lyfta fram religionsfrihet och kvinnors fri- och rättigheter. Kristna och andra religiösa minoritetsgrupper diskrimineras och förföljs i muslimskt dominerade länder och konvertiter från islam lever under dödshot. Kvinnors utbildningsnivå är låg i regionen och regelmässigt kvinnoförtyck av kulturella och religiösa orsaker vanligt förekommande. Sverige bör med diplomatiska och ekonomiska medel motarbeta dessa missförhållanden.

Vi tar kraftfullt avstånd från den svartmålning av den judiska staten som blir alltmer utbredd och accepterad. Israel bör bedömas med samma måttstock som andra länder. Vi vill verka för att Israel respekteras som den enda stabila demokratin i området och tillerkänns samma rätt som andra nationer att leva inom säkra och erkända gränser, och att försvara sig mot sina fiender.1

 

 

Kristna Värdepartiet vill

 • särskilt lyfta fram bristen på religionsfrihet.
 • arbeta för att stärka kvinnors fri- och rättigheter.
 • visa solidaritet med staten Israel.

 


 

Mänskliga rättigheter

Sverige bör profilera sig som ett land som frimodigt står upp för mänskliga rättigheter. Detta sker genom att exempelvis fördöma abortliberala lagstiftningar, Kinas tvångsaborter och Asiens miljoner könsselektiva aborter. Vi bör internationellt arbeta för flickors rätt till utbildning, samt kraftfullt reagera på systematiskt och kulturellt könsförtryck, såsom könsstympning, trivialisering av våldtäkter och det sexuella våld som blivit en del av vissa krig. Sverige bör också aktivt motverka barnarbete, slaveri, trafficking och andra liknande övergrepp. Kristna utsätts i en rad länder för omfattande förföljelse. Tvångskonverteringar, kidnappningar, konfiskation av egendom, terror och tortyr tillhör vardagen för kristna i många länder. Sverige bör kraftfullt försvara religionsfriheten på den internationella arenan, och i synnerhet lyfta fram den alltmer utbredda förföljelsen av kristna.

 

 

Kristna Värdepartiet vill 

 •  att Sverige på den internationella arenan ska vara en kraftfull röst för mänskliga rättigheter. 
 • särskilt ska lyfta fram den alltmer utbredda förföljelsen av kristna.