Principprogram

Principprogrammet finns även på

principprogram-pa-ryska.pdf   principprogram-pa-spanska.pdf arabiska.pdf  English 

 

Grundideologi Kristna Värdepartiet bygger på den kristna värdegrunden. Vår viktigaste politiska utgångspunkt är människovärdet. Härav följer naturligt en stark tro på familjens värde och stora betydelse för individ och samhälle. Vi är dessutom övertygade om vikten av ett starkt civilsamhälle – det vill säga ett samhälle som vilar på många små gemenskaper, och där statens roll är begränsad. Vi tror också på förvaltarskapstanken, vilket särskilt formar vårt tänkande när det gäller miljö- och överstatliga frågor.

Människovärde

Människovärdesprincipen säger att varje människa är enormt värdefull enbart i kraft av att hon är människa, och att varje människa är lika värdefull som varje annan människa. Detta värde gäller från och med befruktningen och till en naturlig död. Människovärdestanken inbegriper ett antal rättigheter där rätten till liv är den mest grundläggande.

Människovärdestanken går vidare ut på att varje människa ska respekteras såsom värdefull och att varje naturlig fas i den mänskliga utvecklingen ska omgärdas med tillbörliga rättigheter. Ofödda barn, alltifrån befruktningen, har därför rätt till liv. Aborternas uttryckliga syfte är att beröva den ofödda människan livet. Abort är därför oacceptabelt och bör vara olagligt.

Det är en självklarhet för oss att en restriktiv abortlag måste gå hand i hand med ett starkt och generöst stöd för oplanerat gravida kvinnor, samt med en mängd andra livsbejakande insatser. En restriktiv abortlag måste också ha föregåtts av en djupgående förändring i kulturen i livsbejakande riktning. Som en följd av detta vill vi också se förbud mot abortiva preventivmedel och alla former av förstörande av mänskliga zygoter, embryon och foster som exempelvis i IVF-behandlingar. Det är endast i de extremt sällsynta fall då graviditeten hotar kvinnans fysiska liv som det är moraliskt acceptabelt att avbryta graviditeten. Också i sådana dilemman skall allt göras för att även den ofödda människan ska överleva.

Barn har rätt till en trygg uppväxt vilket bland annat innebär mycket tid tillsammans med föräldrarna. Barn har också rätt till sin mamma och sin pappa, samt till kunskap om sitt ursprung. Därför får samhället aldrig skapa politiska lösningar som sätter föräldrars önskningar framför barnens behov och rättigheter. Av detta skäl vänder vi oss mot samkönad adoption och - utom i de fall då synnerliga skäl föreligger – ensamståendeadoptioner. Varje adoption ska i möjligaste mån tillvarata barnets intresse och behov. Av detta skäl är vi också emot de fertilitetstekniker som innebär att barnet separeras från sitt biologiska ursprung.

Människovärdestanken innebär också att aktiv dödshjälp är oacceptabelt. Vi är övertygade om att det är fel att aktivt döda en sjuk människa, även om det skulle vara i enlighet med den sjukes vilja. Sådana kränkningar av människovärdet leder hela samhällen in på ett sluttande plan. Människovärdestanken är vägledande för vårt ställningstagande i en rad övriga frågor. Vi menar exempelvis att prostitution helt och hållet ska förbjudas. Att köpa sexuella tjänster av någon är, även i de fall då prostitutionen är frivillig, ett grovt brott mot den prostituerades människovärde. Därför bör det vara olagligt att både köpa och sälja sex.

Utifrån människovärdet vill vi vidare:

 • förtydliga Sveriges författning och därefter införa en konstitutionsdomstol som kan avgöra när staten kränker individens människovärde samt familjers och mindre gemenskapers rättigheter
 • främja en värdig åldringsvård
 • arbeta för en värdig och ansvarig invandrings- och immigrationspolitik
 • säkerställa att de institutioner som värnar våra medborgares frihet och trygghet, dvs. det nationella försvaret och polismakten, har de resurser de behöver för att klara sitt arbete
 • införa strängare straff för grova vålds- och sexualbrott
 • inte tillåta surrogatmödraskap
 • ta krafttag mot mobbning i skolor och arbetsplatser
 • arbeta för ett stärkt brottsofferskydd

Familjen

Vi är övertygade om att den naturliga familjen har en helt avgörande betydelse för individens, och i förlängningen samhällets, utveckling och lycka.

Alla samlevnadsformer är inte likvärdiga. Det är i det intima umgänget mellan en man och en kvinna som barn blir till – barn som både behöver och har rätt till sina båda föräldrar.

Vi är övertygade om att det monogama och livslånga äktenskapet bäst motsvarar barnens behov och önskningar. Vi tror också att livslång trohet ligger i vuxnas sanna intresse. Staten ska främja denna typ av livgivande och utvecklande gemenskap genom passande lagstiftning och beskattning.

Vi är övertygade om att små barns anknytning till föräldrarna är avgörande för barnets mentala välbefinnande och grundtrygghet för resten av livet. Därför måste vi göra allt vi kan för att inte bryta eller ens äventyra denna anknytning.

Vi vill införa system där föräldrar får ekonomisk möjlighet att själva ordna den barnomsorg som bäst motsvarar den egna familjens behov, med olika lösningar inom eller utanför hemmets väggar – så länge barnets anknytning till föräldrarna inte skadas eller äventyras. Det ska vara familjen själv, om man väljer att inte skicka barnet till förskola, som bestämmer vem av föräldrarna som ska vara hemma.

I Sverige tar sig staten idag mycket stora friheter gentemot familjer. Många föräldrar och barn vittnar idag om övergrepp från socialtjänstens sida och om vanvård i familjehem och på institutioner. Vi vill tillsätta en statlig utredning av dessa förhållanden och reformera socialtjänsten så att den i framtiden enbart ska ha en stödjande och rådgivande funktion.Kriminella handlingar inom hemmets väggar ska vara föremål för rättsväsendet, med dess juridiska kompetens, inte för sociala myndigheter.

Vi värderar familjen mycket högt men slår också vakt om den. enskildes rättigheter. I linje med människovärdesprincipen är det en självklarhet att individens rättigheter aldrig får kränkas i familjens sammanhang. Vi vill kraftfullt motarbeta och höja straffen för s.k. hedersförtryck, vanvård samt barn- och kvinnomisshandel.

Familjens värde och vikt innebär vidare att vi

 • vill verka för att make och maka sambeskattas
 • ser på familjen, inte staten, som huvudansvarig för barnens fostran och utbildning
 • vill tillåta hemundervisning
 • vill underlätta startandet och drivandet av friskolor med olika kulturell och värderingsmässig profil
 • motsätter oss allt statligt stöd till intresseorganisationer (t.ex. RFSU och RFSL) som under förespegling att ge saklig information och fakta riktat till ungdomar, i själva verket driver en agenda att föra fram sina egna värderingar, som strider mot den traditionell kristna synen på sexualitet, trohet och äktenskap, och dessutom ofta mot föräldrarnas värderingar
 • motsätter oss statligt stöd till en sex- och samlevnadsundervisning som inte betonar äktenskapet och den relationella sidan av samlivet
 • motsätter oss lättillgängligheten till pornografi.Pornografi ska omgärdas med restriktioner och göras svårtillgänglig

Staten och civilsamhället

Historien lär oss att ett vitalt civilt samhällsliv är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Att staten tar över fler och fler funktioner innebär att ansvar flyttas från individer och små gemenskaper till en stor byråkratisk apparat. Detta skapar en sorts individualism som fokuserar för mycket på rättigheter och för lite på skyldigheter. Ett sådant samhälle präglas av egoism. Detta vill vi motverka genom att arbeta för ett starkt civilsamhälle med en stat som försvarar människovärdet och stödjer de naturliga gemenskaperna – men aldrig söker ta deras plats.

Vår betoning på civilsamhället innebär vidare att vi

 • vill att staten begränsas till att sköta försvar, rättsväsende och infrastruktur och till att skapa goda förutsättningar för vård, omsorg och skola. Staten ska endast i undantagsfall driva företag
 •  vill betona föräldrarnas ansvar och harmoniska familjer som förutsättning för en välfungerande skola
 •  vill uppvärdera lärares status
 •  vill underlätta för ideella föreningar utan vinstsyfte. Sådana ska i möjligaste mån skattebefrias
 • vill tillåta privata aktörer också inom statens huvuduppgifter när så är lämpligt
 •  vill att socialtjänsten strävar efter ett gott samarbete med privata aktörer som kyrkor och humanitära organisationer

Förvaltarskap

I vårt globala perspektiv vill vi stå för en syn på miljön och de mellanstatliga frågorna som utgår från förvaltarskapstanken. Vi får och ska använda och förädla jordens resurser men det måste vara på ett ansvarsfullt sätt.

Mellanstatliga samarbetsorgan måste vägledas av respekten för människovärdet, familjens betydelse samt en långsiktig och ansvarig miljöpolitik.

a. Miljön

Vi vill kraftfullt satsa på alternativa energikällor. Fossila bränslen och kärnkraft bör i möjligaste mån avvecklas. Då Sveriges utsläpp utgör en mycket liten del av världens utsläpp måste en ansvarig miljöpolitik också drivas på EU-nivå och i våra internationella kontakter. Vi vill främja forskning och utarbetande av ny teknik som kan lösa olika miljöproblem.

b. EU

Vi är mycket kritiska till EU:s ambitioner att skapa ett ”Europas förenta stater”. EU ska inte bestämma över inrikespolitiska frågor och måste visa stor respekt för de olika nationernas beslut och särart. Vi är positiva till EU som ett nödvändigt organ för rättmätigt överstatliga frågor såsom miljövärn och motverkandet av internationell brottslighet. EU bör öppna för frihandel, särskilt med utvecklingsländerna.

c. Utrikespolitik

Svensk utrikespolitik ska präglas av ett kraftfullt försvar av mänskliga rättigheter. I internationella sammanhang bör Sverige stå för allas – även ofödda människors – rätt till liv.

Vi vill se ett Sverige som tydligt och konsekvent står upp för människovärdet genom att exempelvis fördöma abortliberala lagstiftningar, Kinas tvångsaborter och Asiens miljoner könsselektiva aborter. Vi bör internationellt arbeta för flickors rätt till utbildning, samt kraftfullt reagera på systematiskt och kulturellt könsförtryck, såsom könsstympning, trivialiseringen av våldtäkter och det sexuella våld som blivit en del av vissa krig.

Sverige bör också aktivt motverka barnarbete, slaveri, trafficking och andra liknande övergrepp. Sverige ska vidare stå för familjens värde och motverka politiska värderingar som syftar till den heterosexuella kärnfamiljens sönderfall. Detta får dock inte rättfärdiga något förtryck av personer som väljer en annan livsstil.

Vi vill att Sverige på ett respektfullt sätt och med betoning på frihandel och ömsesidigt utbyte ska bistå utvecklingsländer att resa sig ur fattigdom. 

Tillbaka