MILJÖ, NATUR, JORDBRUK

“Preservation of our environment is not a liberal or conservative challenge, it’s common sense.” – Ronald ReaganInledning

Människan är skapelsens krona. All miljöpolitik ska ha människan i centrum. Människans värde är okränkbart och överhuvudtaget inte jämförbart med något djurs. Djuren och naturen finns till för människans skull, för hennes nytta och glädje.

Djuren och naturen runt omkring oss är dock värdefulla och ska förvaltas och vårdas med omsorg. Detta betyder att vi tar avstånd från en rent materialistisk syn på världen, där natur och djur inte anses ha något värde i sig själva. Vi vänder oss lika fullt emot en syn på miljöpolitik där människan betraktas som en belastning på ekosystemet eller som värdemässigt likställd med andra varelser på planeten.

Vi vill verka för en ansvarsfull och realistisk miljöpolitik med människan i centrum. Dagens behov måste tillgodoses samtidigt som vi tar hänsyn till kommande generationer. Miljön ska skyddas och djuren ska behandlas väl.

 

KLIMAT OCH ENERGI

Klimatfrågan är ett känsligt ämne som väcker starka reaktioner. Alltför ofta har diskussionen kommit att domineras av överdrifter och skräckscenarion istället för en rationell utvärdering av argumenten för och emot. Frågan handlar också om huruvida de klimatförändringar som kan observeras är orsakade av människor eller ej. Vi vill tillämpa försiktighetsprincipen i klimatfrågan, i den meningen att vi inte satsar enorma resurser på insatser som ger liten eller ingen effekt. Vi vill att båda sidor ska ges utrymme att presentera sina argument i en så viktig fråga som denna. I statliga utredningar och förberedelser för beslut som berör klimatpolitik måste även så kallade klimatskeptiska forskare få komma till tals.

Många medborgare känner inte till den mångfald av nya hållbara tekniska lösningar som idag finns på energiproduktionsområdet. Därför vill vi inrätta ett statligt stöd för kommuner som vill skapa demonstrationsparker för sådana lösningar.


DJUR OCH DJURÄGARE

Människan har ansvar för att djuren har bra livsvillkor. Även djuren kan känna smärta och stress, och trängsel i uppfödning och transporter påverkar dem. Kristna Värdepartiet vill att alla djurslag ska ha möjlighet att utöva sina respektive naturliga beteende. Så länge vi är med i EU bör vi där verka för en bättre djurhållning och högre efterlevnad av gällande bestämmelser i europeiska länder.

Länsstyrelsernas hantering av djurskyddsärenden oroar många. För att skydda både djur och djurägare bör djurägares rättssäkerhet stärkas. Myndigheter kan idag efter oanmälda kontroller och efter en enskild tjänstemans beslut omhänderta djur och ibland avliva dem. Handläggarna får på så sätt alltför stor makt att vidta åtgärder som kan få enorma ekonomiska konsekvenser för en lantbrukarföretagare. Ibland får djurägaren rätt i domstol efteråt, då djuret redan är avlivat. Vi föreslår att djurförbud ska fastställas av en domstol innan det verkställs. Det ska finnas möjlighet till ett tillfälligt omhändertagande av djuren, eller tillfällig förvaltning av deras skötsel, innan ärendet avgjorts av domstol.MARK OCH VATTEN

Sverige är ett vattenrikt land, men kunskapen gällande interaktionen mellan mark och vatten är ganska begränsad hos många av landets  beslutsfattare. Många städer och tätorter har problem med både råvattentillgångar och vattenkvalitet. Ibland kan det vara nödvändigt att tröga ned dagvattenavrinningen och därmed  minska närsaltsutläckaget. Det kommunala ansvaret för detta bör tydliggöras. Vi bör satsa på förbättrad vård av sjöar och vattendrag. Det är även värdefullt att bevara lövträdsbestånd som sträcker sig ut över ytvattnets strandkanter.

Utströmningsområden är oftast olämpliga att bebygga, och vi vill verka för ett starkare skydd av dessa. Mossarnas särskilda egenskaper, täta i både sidor och botten, gör dem utmärkta för etablering av avfallsdeponier och andra miljöpåverkande verksamheter. Denna möjlighet bör utnyttjas i större utsträckning.

Samhället behöver planera för att säkerställa framtida vattenförsörjning. Kommunernas markområden behöver sårbarhetskarteras. Med dessa sårbarhetskartor kan man tillgodose möjligheten  att styra olika verksamheter till bästa plats i landskapet och därvid vidta lämpliga skyddsåtgärder.

JORDBRUK

Jordbruket är en basnäring i samhället och därför är en levande landsbygd och ett lönsamt och livskraftigt jordbruk av vikt, så att självförsörjningsgraden när det gäller livsmedel kan höjas. Detta är viktigt inte minst ur beredskapssynpunkt.

Mycket åkerjord brukas inte för närvarande men får ändå EU-bidrag. Så bör det inte vara. Så länge vi är med i EU och erhåller bidrag bör dessa användas så att all åkerjord brukas. Hela Sverige ska leva. En utjämning av stöden bland EUs medlemsländer måste ske.

Regelverk bör förenklas och onödig byråkrati undvikas så att den administrativa bördan för lantbrukare minskar betydligt. Företagandet på landsbygden bör uppmuntras, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning.

Kristna Värdepartiet vill gärna se ett utökat användande av odlingsbar mark i Sverige, i synnerhet i form av permakultur och självförsörjning. Som ett steg i den riktningen föreslår vi att Sveriges kommuner ska sträva efter att erbjuda avgiftsfria kolonilotter som en del i långvarigt försörjningsstöd.

Vi vill att att internationellt bistånd till jord- och skogsbruk ska gå till konkreta och långsiktiga lösningar, till exempel till plantering av fruktträd framför ettåriga grödor.

 

 

 

 

Kristna Värdepartiet vill

  • verka för en ansvarsfull och realistisk miljöpolitik med människan i centrum.
  • tillämpa försiktighetsprincipen i klimatfrågan och låta båda sidor i debatten komma till tals.
  • konsekvent följa PPP-principen (förorenaren betalar)
  • att alla djurslag ska ha möjlighet att utöva sina respektive naturliga beteende.
  • verka för bättre djurhållning inom EU.
  • att djurförbud ska fastställas av en domstol innan det verkställs.
  • satsa på förbättrad vård och ökat skydd för mark och vatten
  • stärka Sveriges möjlighet till självförsörjning genom att verka för en levande landsbygd.
  • minska lantbrukares administrativa börda.
  • se ett utökat användande av odlingsbar mark i Sverige.