MIGRATIONSPOLITIK

 

En främling skall du icke förorätta eller förtrycka.
2 Mos 22:21

 

Inledning


Vi vill sträva efter en migrationspolitik som är baserad på den kristna värdegrunden. Rasism och främlingsfientlighet är utifrån en sådan utgångspunkt något fullkomligt oacceptabelt. Likaså bör en kristen etik mana oss att erbjuda förföljda människor skydd och hjälp och att till dem dela med oss av vårt goda. En kristen grund utgörs också av värdena ansvarstagande och arbetsamhet. Egen försörjning bör uppmuntras för alla människor.

Bedrägerier och utnyttjande av systemet leder i förlängningen till ökad allmän misstänksamhet och till att vi blir oförmögna att bistå dem som verkligen behöver vår hjälp. En av statens huvuduppgifter är att skydda landet från inre och yttre fiender. Häri ingår att värna vårt lands gränser så att ingen tar sig in med syfte att skada eller utnyttja oss. Sverige har under flera år brustit i vaksamhet på detta område. En skärpt kontroll av de asylsökandes identitet och skyddsbehov är till gagn både för oss som redan bor i Sverige och för de verkligt hjälpbehövande som söker sig till vårt land.


Flyktingar

 Asyl och uppehållstillstånd

Vi vill att Sverige även i fortsättningen skall ta emot flyktingar. Huvudregeln för att få asyl i Sverige måste vara att man kan styrka sin identitet med pass eller andra giltiga identitetshandlingar. Här måste undantag kunna medges, bl.a. för asylsökande från länder med icke fungerade folkbokföringssystem. Nivån på landets flyktingmottagande bör bestämmas år från år och baseras på realistiska beräkningar Hänsyn skall tas till Sveriges ekonomiska förutsättningar, prognoser för bostads- och arbetsmarknaden och framgången för tidigare års integrering. Sverige tar idag emot något mindre än 2000 kvotflyktingar om året. Denna del bör kraftigt utökas, så att kvotflyktingar utgör 2/3 av flyktingmottagandet.

Vi vill också sträva mot en ordning där asylprövningen sker före inresa till Sverige. Sverige bör, i de fall det är möjligt, upprätta asylprövningskontor i de länder varifrån de större flyktingströmmarna kommer. En person som utan tillstånd reser till Sverige från ett land med svenskt asylsökningskontor skall skickas tillbaka.

Vi vill verka för att utfärdandet av permanenta uppehållstillstånd begränsas och ersätts av tidsbegränsade uppehållstillstånd med förnyad prövning efter fem år. Utfärdandet av permanenta uppehållstillstånd skall kraftigt begränsas. Återvändande bör, i de fall förutsättningar finns, uppmuntras. De som önskar återvända skall erbjudas statligt finansierade lån för att finansiera repatrieringen.


Introduktionsperiod

Flyktingmottagandet skall ske med en introduktionsperiod på fem år. Ansvaret för introduktion och boende skall ligga på en nyinrättad myndighet för flyktingmottagande och -introduktion. Arbetsförmedlingens flyktingansvar skall avvecklas. Myndigheten skall tillse att flyktingmottagandet fördelas rättvist över landet och att kommunerna inte utsätts för alltför stora ekonomiska och administrativa belastningar. Myndigheten skall också svara för att flyktingarna får god handledning och tillgång till tolk vid behov och att dessa resurser finns tillgängliga på de orter dit flyktingar anvisas.

Under introduktionsperioden skall ingen fri bosättningsrätt råda. Accepterar man inte anvisad bostadsort och inte själv kan bekosta ett boende i den ort man vill flytta till förverkar man sin rätt till all ekonomisk ersättning från stat och kommun. Denna restriktion införs i avsikt att förhindra en segregerad bostadsmarknad och en onödig ekonomisk belastning för kommunerna.

Vi vill verka för en modell där alla som erhåller försörjningsstöd i någon form skall avkrävas en viss arbetsinsats. Detta kommer också att gälla flyktingar med introduktionsersättning. I familjer med barn under tre års ålder skall den ena föräldern erbjudas möjlighet att vara hemma med barnen. Från krav på arbetsinsats är åldriga och av andra orsaker arbetsoförmögna personer självklart undantagna.

SFI-studier eller motsvarande skall vara obligatoriskt under introduktionsperioden. Språkstudierna får utgöra en del av introduktionsprogrammet under enbart en begränsad tid, baserad på elevens förutsättningar. Personer med slutförda utbildningar inom både akademiska och praktiska bristyrken, och som bedöms förmögna att snabbt tillägna sig svenska språket, skall erbjudas statligt finansierade intensivutbildningar inom sina områden. En person som under sin introduktionsperiod erbjuds jobb som han har de språkliga och fysiska förutsättningarna för att klara är skyldig att tacka ja.

Efter introduktionsperioden förutsätts arbetsförmögna personer klara sig själva, och ingen mer ersättning kommer att erbjudas. Vår ekonomiska politik, med starkt förbättrade villkor för företagande, kommer att skapa många nya arbetstillfällen och göra det enklare för alla att starta eget företag.

Den som konverterat och bedöms löpa risk för förföljelse i sitt hemland skall få ett tidsbegränsat uppehåll på tre år. Därefter skall förnyad prövning genomföras, för att se om personen står kvar i sin nya tro.

På flyktingboenden måste de boendes säkerhet komma i första rummet. Personer som trakasserar andra boende skall omgående omplaceras och sådana händelser skall, efter utredning, resultera i avslag på asylansökan. Det ska vara möjligt att starta särskilda boenden för kristna och andra utsatta grupper.

 


Hjälp på plats

I de situationer där hjälp på plats i det katastrof- eller krigsdrabbade området kan vara ett tillräckligt gott alternativ till utfärdande av uppehållstillstånd i Sverige bör vi omdirigera resurserna till detta. En sådan lösning är inte alltid tillämplig men kan i vissa fall utgöra ett mer effektivt bruk av finansiella medel än ett omfattande flyktingmottagande.

 


Missbruk av asylrätten

Missbruk av asylrätten är ett allvarligt problem som drabbar både vår gemensamma välfärd och alla människor som är i reellt behov av skydd. Förutom ökade krav på styrkande av identitet föreslår vi några ytterligare åtgärder för att stävja sådant missbruk.

Vid mottagande av ensamkommande flyktingbarn finns det anledning att iaktta större försiktighet, för att hindra att minderåriga blandas med vuxna på boenden och i skolor. I våra nordiska grannländer har man funnit att en stor del av de förment ensamkommande barnen i själva verket är vuxna. Ålderstest skall alltid genomföras.

 


Pass

Så mycket som 60 000 svenska pass är idag på villovägar. Det är vanligt förekommande att dessa pass säljs och används vid flyktingsmuggling. Detta är fatalt för det internationella förtroendet för svenska passhandlingar. Som ett led i att stävja detta missbruk vill vi höja avgiften vid förlust av pass. Produktion av ett nytt pass skall (vid förkommet pass) avgiftsbeläggas med 1500 kr vid första tillfället och 5 000 vid det andra tillfället. Vi det tredje tillfället skall en polisutredning inledas. Vi vill också, för att stödja passkontrollen, att det i nyutfärdade pass skrivs in hur många gånger de senaste tre åren innehavaren erhållit ett nytt pass.


Medborgarskap

Ett medborgarskap i ett land är en ynnest som innebär både privilegier och ansvar. Medborgarskap får därför aldrig utfärdas slentrianmässigt. Vi vill ändra lagen så att man för att bli medborgare skall ha bott i Sverige i sammanlagt sex år, inte ha dömts för något allvarligare brott, och inte inneha betalningsanmärkningar. För nordiska medborgare skall även fortsättningsvis två års hemvisttid gälla. Vid utfärdande av medborgarskap skall en prövotid på tre år följa, under vilken medborgarskapet kan återkallas vid grova brott eller i de fall det framkommer att personens uppehållstillstånd beviljats på felaktiga grunder. Svenskt medborgarskap skall också bli en förutsättning för att få försörjningsstöd.

Vi vill också införa ett medborgarskapsprov för alla över 15 år, med ett enklare språktest och elementära frågor om svenskt samhälle och statsskick. Undantagna från kravet på medborgarskapstest är personer över 70 år och personer med fysiska eller psykiska begränsningar som omöjliggör test. Analfabeter och personer med mycket kort skolbakgrund ska ges ett anpassat medborgarskapstest.


 

 

Arbetskraftsinvandring

Personer som önskar arbetskraftinvandra från länder utanför EU/EES skall kunna bevisa att de kommer att ha anställning i minst ett år, och det mottagande svenskregistrerade företaget skall bevisa att reserverade medel för ett års löneutbetalning finns. Försörjningsbördan för medföljande familj vilar på arbetskraftsinvandraren själv.

Lågkvalificerad yrkesinvandring innebär att jobb som skulle kunna ges till boende i Sverige, däribland lågutbildade flyktingar, går till invandrade personer som enbart har ekonomiska skäl att vistas här (alltså inga skyddsskäl). En följd av detta är en omfattande anhöriginvandring. Detta är en ren förlustaffär för landet. Vi bör bara tillåta högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

 


 Integration

Staten kan inte tvinga människor att integreras. Vi är därför skeptiska till statligt finansierade integrationsinitiativ. Verklig integration bygger på engagemang från båda parter men sker i de naturliga mänskliga mötesplatserna, i bostadsområden, föreningar, skolor, kyrkor mm.

Rätten till tolk vid kontakt med sjukvård och myndigheter minskar invandrade personers motivation att lära sig svenska. Efter en viss tid i Sverige bör denna rätt upphöra. Vi föreslår att individen efter tre år gradvis får en ökad egenavgift för tolk fram till fem år då full kostnad får betalas av den enskilde. Undantag ska kunna göras från denna regel för till exempel åldringar och personer med dokumenterade inlärningssvårigheter.

Vi vill att böneutrop från moskéer ska stoppas. Förutom den laddade symboliska betydelsen böneutropen bär, att de proklamerar islams herravälde över ett samhälle, utgör de ett störande moment i stadsmiljön.

 


Migrationsverket

Anställda inom migrationsverket vittnar om många för verksamheten destruktiva omorganisationer och direktiv och om en skrämmande kvalitetssänkning av verkets utredningar. Tidigare asylsökande berättar om handläggare med bristande förståelse för kultur och religion, tolkar som inte gör sitt jobb och oengagerade och bekväma advokater.

Migrationsverket måste, både för de asylsökandes och för Sveriges säkerhets skull, få tid och resurser att göra noggranna utredningar. Alltför långa handläggningstider utgör å andra sidan en oacceptabel psykisk påfrestning för de sökande. Vi behöver därför finna lösningar, och tillskjuta resurser, så att både effektivitetskravet och kvalitetskravet kan mötas. Asylsökande måste företrädas av kunniga och engagerade ombud.

Vi vill i ljuset av alla rapporter om missförhållanden att en grundlig och oberoende utredning av migrationsverkets och migrationsdomstolarnas verksamhet genomförs.


 

 

Kristna Värdepartiet vill

 • att nivån på landets flyktingmottagande ska bestämmas år från år och baseras på realistiska beräkningar.
 • att ett system införs med asylprövning före inresa till Sverige.
 • att kvotflyktingar ska utgöra 2/3 av Sveriges flyktingmottagande.
 • att utfärdandet av permanenta uppehållstillstånd begränsas
 • att flyktingmottagandet reformeras med en introduktionsperiod på fem år efter vilken arbetsförmögna personer förväntas klara sig på egen hand.
 • att ansvaret för introduktion och boende skall ligga på en nyinrättad myndighet för flyktingmottagande och -introduktion.
 • att säkerheten för utsatta grupper på flyktingboenden ska prioriteras.
 • att hjälp på plats i katastrof- eller krigsdrabbade områden ska ersätta flyktingmottagande i de fall detta är ett klokare utnyttjande av resurserna.
 • att fusket med pass kraftigt motarbetas.
 • att kraven för medborgarskap skärps och att medborgarskap med prövotid införs.
 • att medborgarskapsprov införs.
 • att asylutredningar ska göras med både kvalitet och effektivitet.
 • att en oberoende utredning av migrationsverkets och migrationsdomstolarnas verksamhet genomförs.