FÖRSVARET

 

Ett land, ett fosterland vi fått,
vad finns på jorden mera värt
att hållas dyrt och kärt?

 ― J.L. Runeberg

 

Inledning

Ett tillräckligt starkt försvar för att värna vår frihet och suveränitet är en viktig beståndsdel i ett gott förvaltarskap. Ett militärt väpnat angrepp kan förefalla osannolikt, men det är av vikt att vi inte invaggas i en falsk säkerhet. Den långtgående nedmonteringen av försvaret är oroväckande. Vi måste alltid ha en beredskap för det oväntade. Staten har en skyldighet att skydda befolkningen. För att möta dagens hot krävs ett effektivt och moderniserat försvar och ett samarbete över nationsgränserna, men även självständig försvarsförmåga. Vi vill också höja den allmänna beredskapen i Sverige. Det är av stor vikt att gemene man i händelse av krig eller katastrofsituation är rustad med nödvändiga kunskaper för överlevnad.

 


 

Ett starkare försvar

Sverige behöver ett starkare försvar. Detta gäller oavsett eventuella hot i nuläget, då en stat enligt folkrätten är skyldig att skydda sina medborgare. Det område som ska försvaras med en så liten befolkning som vår är omfattande. Vi kan inte lita på andra staters bistånd medan vi själva nedrustar – dels är det inte realistiskt, dels är det osolidariskt och oansvarigt gentemot de andra staterna. Vi behöver därför stärka vår förmåga till ett självständigt försvar och inte ställa oss i ett onödigt stort beroendeförhållande till andra länder.

Emellertid är ett försvarssamarbete med våra grannländer naturligtvis önskvärt och nödvändigt. Vi ställer oss positiva till ett utbyggt samarbete med de nordiska och baltiska staterna på det säkerhetspolitiska området, och vi vill se ett fortsatt svenskt deltagande i gemensamma övningar – även NATO-ledda sådana. De erfarenheter vi vinner genom att delta i internationella insatser stärker vår egen försvarsförmåga. Så länge Sveriges försvar befinner sig i en uppbyggnadsfas bör vi emellertid begränsa vårt deltagande i sådana utlandsinsatser.

Vi vill långsiktigt förstärka det svenska försvaret och menar att vår försvarsbudget bör öka från nuvarande 1,2 % till 2 % av BNP.

 


 Människor i försvaret

Försvarsmakten måste ha tillräcklig bemanning. Vi vill göra den militära banan attraktiv igen med kraftigt höjda löner och goda möjligheter till fortbildning och möjlighet att kombinera med andra yrken. Stödet till traumatiserade och skadade veteraner ska förstärkas. Vi bör också utbilda fler officerare.

Försvarets personalförsörjning måste bygga på frivilliga insatser i fredstid. Försvaret bör växa på frivilligsidan och en kraftig kompetenshöjning på frivilligsidan företas.

Vi vill att Sverige även i fortsättningen ska ha allmän värnplikt. Eftersom försvarskrig – oavsett hur berättigat det kan vara– faktiskt innebär att man tvingas döda andra människor är detta en människovärdesfråga och därför också en samvetsfråga. Av den anledningen vill Kristna Värdepartiet värna om samvetsfrihet för dem som av moraliska eller religiösa skäl är pacifister.  


 

Militär beredskap

För att vårt försvar ska fungera konfliktavhållande måste vi visa omvärlden att våra ambitioner har en grund i en strategisk realitet. Sverige behöver över tid bevara ett minimum av territoriell försvarsförmåga. I klartext handlar detta om att utforma en absolut lägsta-nivå vad gäller militär trupp som är redo att försvara landet. Även om hotbilden mot ett land för stunden är låg måste det tas med i beräkningen att det tar mycket lång tid att rusta upp och sätta samman trupper om man skurit ner och avvecklat förband. En levande försvarsplanering, som över tid planerar för olika scenarion vad gäller landets försvar, är absolut nödvändig.

 


  

Civil beredskap

Allmänhetens beredskap för en krigs- eller katastrofsituation är oroväckande låg. I händelse av krig eller katastrof måste alla medborgare veta vad som ska göras. Även i fredstid stärks vårt samhälle av spridd och aktuell kunskap om t.ex. hjärtlungräddning. Vi vill införa en obligatorisk civilförsvarskurs för ungdomar i gymnasieåldern. Denna kurs kan sedan, för de ungdomar som så önskar, kompletteras med militära kurser och utbildningar och på så sätt även utgöra en ingång till den militära banan. Korta frivilliga repetitionsövningar ska sedan erbjudas med fem års mellanrum fram till pensionsåldern.

 

 

 

Kristna Värdepartiet vill

  • att Sveriges förmåga till ett självständigt försvar ska stärkas.
  • att försvarsbudgeten ökar från 1,2 % till 2 % av BNP.
  • att försvaret ska växa och stärkas på frivilligsidan.
  • att Sverige även fortsättningsvis ska ha allmän värnplikt.
  • att militär personal får det stöd de behöver, under och efter tjänstgöring.
  • värna pacifisters samvetsfrihet.
  • att en levande försvarsplanering upprätthålls, med bevarandet av ett minimum Av territoriell försvarsförmåga.
  • att en obligatorisk civilförsvarskurs för ungdomar i gymnasieåldern införs.