Förord

DEN KRISTNA VÄRDEGRUNDEN

 

Kristna Värdepartiet bygger sin politik på den kristna värdegrunden. Det innebär att vi vill bygga vår politik på några centrala värderingar som finns uttryckta i den kristna tron och tanketraditionen, som exempelvis människovärdet, äktenskapets helgd och förvaltarskapstanken. Människovärdet står för tanken att varje människa har ett oerhört stort värde enbart i kraft av att hon är människa, och att detta värde innebär vissa grundläggande rättigheter, där rätten till liv är den viktigaste. Äktenskapets helgd, är övertygelsen att det monogama, livslånga, heterosexuella äktenskapet bör ha en särställning i samhället. Det är tron att äktenskapet utgör en av de viktigaste moraliska och kulturella institutionerna i ett välfungerande samhälle. Förvaltarskapstanken uttrycker idén om att vi människor bör ta ett stort ansvar i relation till naturen och vår omvärld. Vi får inte exploatera naturen, men vi får använda den på ett ansvarsfullt sätt. Förvaltarskapstanken innebär också att staten inte får exploatera sina medborgare. 

 

Politik bygger på värderingar, och värderingar är en del av etiken. Vår politik bygger på en etisk tradition som kan kallas den kristna naturrätten. Naturrätten bygger på idén att den mänskliga naturen inte är moraliskt neutral, utan inom sig bär en rad upptäckbara värden. Denna etiska tradition återfinns hos de antika grekiska filosoferna och i den bibliska visdomslitteraturen. I Sverige och västvärldlen har denna tanketradition formats av mer än 1000 års kristen etisk påverkan.

 

Kristna Värdepartiet är inte ett konfessionellt parti, vilket innebär att vi inte är en kyrka och inte heller tar ställning i specifika teologiska frågor. Det innebär att man inte behöver vara kristen eller religiöst troende för att vara medlem i, eller rösta på, Kristna Värdepartiet.

 

Utifrån detta kanske man kan undra varför vi valt att kalla vårt parti för Kristna Värdepartiet, i synnerhet som detta namn riskerar att missförstås på så många olika sätt. Svaret är att ett sådant namn trots allt kommunicerar vilka värderingar vi vill bygga vår politik på. Sveriges lagstiftning och kultur har på djupet påverkats av vår 1000-åriga kristna historia. Förmodligen har ingen annan religion eller livsåskådning påverkat Sverige mer än den kristna. Kristna värderingar är djupt förankrade i svensk kultur, ja så djupt att många inte ens känner till dess kristna ursprung. Vår ambition är att bygga vidare på dessa värderingar och forma en modern politik på den grund vår kultur i hög grad redan vilar på.

 

När man läser vårt partiprogram bör man till sist hålla i minnet att vissa politiska frågeställningar har en direkt och tydlig koppling till den kristna värdegrunden, medan andra inte har det. Vissa frågeställningar avgörs istället av det kan man kalla ”klokskap”. Ingen kristen värdering säger exakt hur stort skattetrycket bör vara, eller hur stor del av budgeten som bör gå till bistånd. I detta partiprogram tar vi ställning i många politiska frågor. Men det innebär inte att vi gör anspråk på att vara det enda sättet varpå man kan forma en kristet värdegrundad politik. Vår strävan är att forma en modern svensk politik som i så hög utsträckning som möjligt uttrycker centrala kristna värderingar där dessa är relevanta, och i övrigt är så klok som möjligt. Vårt partiprogram bör betraktas som ett levande arbetsdokument utifrån den strävan.