CIVILSAMHÄLLE, KULTUR OCH MEDIA

 

Religion och moral är de väsentliga pelarna för civilsamhället.

-George Washington

 

Inledning

Samhället är mycket mer än bara staten och näringslivet. Med civilsamhälle menas all organiserad verksamhet som inte sker i offentlig regi, till exempel föreningar, stiftelser, kooperativ, byalag och samfund. Kristna Värdepartiet anser att ett starkt civilsamhälle är avgörande för ett välfungerande land och utgör en viktig grund för medmänsklighet och demokrati. Utan ett starkt civilsamhälle reduceras medborgarna till väljare, arbetskraft och konsumenter. Även från staten fristående kultur och media, är en vital del av ett fritt och livskraftigt samhälle.

 


Civilsamhället

Civilsamhället har en helt annan kapacitet att tillgodose människors behov än vad stat och myndigheter har. En alltför stor stat med höga skatter och dyra kostnader inskränker på civilsamhället, begränsar kreativiteten och skapar passivitet och ineffektivitet. För Kristna Värdepartiet är det viktigt att skapa förutsättningar för att det svenska civilsamhället ska kunna utvecklas så mycket som möjligt. Statens roll bör vara fokuserad på att upprätthålla de basala samhällsstrukturerna och låta civilsamhället blomstra fritt. Vi motsätter oss därför statlig styrning av civilsamhället exempelvis genom att vissa opinionsbildande organisationer, samfund eller föreningar får miljoner kronor i bidrag. Även om det inte är den ursprungliga avsikten, förvandlas sådana bidrag ofta till ideologiska styrmedel. Vi menar att staten inte ska tillåtas styra civilsamhället ideologiskt. Den ska istället ge goda förutsättningar för civilsamhället att stå på egna ben. Civilsamhällets olika föreningar och organisationer ska bäras ekonomiskt av dess egna medlemmar, inte av skattepengar. Ett steg mot att möjliggöra detta är att göra alla gåvor till ideella organisationer avdragsgilla. Vi vill också hitta lämpliga vägar att göra kraftiga skattesänkningar för ideella organisationer i nivå med de bidrag som idag ges. Denna dyra och orättvisa rundgång med skatt och bidrag måste upphöra. På så sätt kommer ingen del av civilsamhället att orättvist gynnas eller missgynnas av staten.

I övergångsfasen från det rådande systemet till ett mer fritt och rättvist civilsamhälle bör bidragen succesivt minskas för att till slut helt försvinna. Bidragsberoende föreningar bör alltså få tid att anpassa sig till denna nya ordning. 

I de fall då en förening är helt beroende av stora investeringar, exempelvis ishockeföreningar som behöver ishallar eller simklubbar som behöver simhallar, kan kommunen använda skattepengar för att bygga och driva sådana anläggningar. Villkoren är dock att tillräckligt många kommuninvånare har ett intresse av, och ges möjlighet till, att bruka sådana anläggningar. I dessa undantagsfall får skattepengar alltså inte exklusivt gå till denna typ av klubbar och föreningar. Den skattebetalande allmänhetens intresse måste beaktas. Där ett sådant intresse saknas måste föreningar hitta privata medel för att möjliggöra sin verksamhet.

Vi vill befria skatteverket från uppgiften att ta upp avgifter till Svenska kyrkan och andra trossamfund. Detta skick bidrar till en olycklig sammanblandning av statens och civilsamhällets respektive funktioner, då staten och trossamfunden ska vara åtskilda.

Kultur och media

Public service

Kristna Värdepartiet vill på sikt avskaffa public service. Statlig radio och TV utger sig för att vara oberoende och objektiv, men präglas i verkligheten ofta av partiskhet. Den enskilde medborgaren, även barn, utsätts åsiktsmässigt av en verksamhet som han eller hon själv inte kan påverka. Och även om man aldrig ser eller lyssnar på statlig media återstår problemet att man måste finansiera dessa, inte bara mot sin vilja utan kanske även mot sitt samvete. Ett första steg på vägen är att avskaffa TV-avgiften.

Ett civiliserat samhälle kräver att man själv fattar beslut om var man vill inhämta information och vem man anser är värd betalning för mediala produkter. Obligatorisk finansiering av radio och TV, i nuvarande eller annan form, bör därför avskaffas.

Kristna Värdepartiet vill avskaffa privatkopieringsavgiften.

Kultur

Kulturbudgeten ska vara strikt begränsad till bibliotek, museer och dylikt, och till att bevara vårt kulturarv. Statligt kulturstöd ska inte läggas på att påverka medborgarna. Vid tider av ekonomisk knapphet måste detta vara särskilt tydligt.

 

Heldagar

Vi vill verka för att annandag pingst återinförs som helgdag.

 

Kristna värdepartiet vill

  • att alla gåvor till ideella organisationer ska vara avdragsgilla.
  • att man finner lämpliga vägar att sänka skatten för ideella organisationer, och att dessa skattesänkningar ungefärligen motsvarande de bidrag som idag kommer ideella organisationer till del.
  • att bidrag till föreningar, samfund och organisationer slopas
  • att skatteverket befrias från uppgiften att ta upp avgifter till trossamfund.
  • att public service på sikt avskaffas
  • att statligt kulturstöd främst läggs på att bevara vårt kulturarv
  • att annandag pingts återinförs som helgdag