ÄKTENSKAP

 

 “Love as distinct from ‘being in love’ is not merely a feeling. It is a deep unity,      maintained by the will and deliberately strengthened by habit...”

-CS Lewis

 

Inledning

 

Vi ser hela mänskligheten som en enda stor familj där vi alla delar en unik mänsklig gemenskap med moraliska skyldigheter gentemot varandra. Samtidigt finns det en viktig prioritering i våra mellanmänskliga relationer. Du har i första hand moraliska skyldigheter gentemot dina barn och din livskamrat. Kristna Värdepartiet ser äktenskapet som en unik och värdefull relation mellan man och kvinna. Äktenskapet är det synliga förbund som illustrerar kärleken mellan man och kvinna och är ett officiellt ställningstagande att dessa bildar en självständig familj.

 


 

Äktenskapet är en unik relation

 

Det finns åtskilligt som gör äktenskapet unikt. Makarnas trohet och överlåtelse till varandra är grunden. Den förenande kärlek, som den sexuella gemenskapen utgör, är en viktig del av detta. Att den under normala omständigheter kan ge upphov till en ny unik medlem i den mänskliga familjen är förstås extra värdefullt. Äktenskapet är den enda parrelationen, där manligt och kvinnligt kan komplettera varandra så att hela fullheten av människosläktets egenskaper företräds. Vi önskar att varje barn skulle vara en frukt av kärleken mellan två personer som är helt överlåtna till varandra. Äktenskapet är den samlevnadsform som bäst bekräftar detta förhållande. Denna traditionella familjebildning har genomsyrat hela den mänskliga civilisationen på ett eller annat sätt. Om den inte är överlägsen andra samlevnadsformer, varför är den då så utspridd och dominerande både geografiskt och historiskt genom hela den mänskliga civilisationens historia? 

 


 

Äktenskap och lagstiftning

 

Alla som har uppnått en viss ålder, kan välja att gifta sig men en annan människa så länge denne är myndig, samtycker, är av motsatt kön och inte är en nära släkting. Eftersom äktenskapet är en grundsten i samhället ska lagstiftningen vara utformad så att den på alla sätt befrämjar äktenskapet. Lagstiftningen ska inte göra det ekonomiskt svårare för hushåll med gifta par än för andra relationer. Vi kräver att äktenskapsbalken ändras så att gifta par inte längre diskrimineras ekonomiskt. Vi vill också inför frivillig sambeskattning för gifta par. Familjer måste också få mer resurser så att föräldrar kan vara hemma längre med små barn, och därför vill vi införa familjeprincipen.

 


 

Äktenskap och diskriminering

 

Äktenskapet definieras som ett förbund där makarna avlägger löfte om en livslång överlåtelse och trohet mot varandra. Kristna Värdepartiet anser att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Äktenskap kan inte vara sam-könade eller polygama. Detta ställningstagande strider inte mot idén om allas lika värde och innebär således inte någon diskriminering mot homosexuella eller andra grupper. Det finns ingen mänsklig rättighet att omdefiniera äktenskapet efter eget godtycke. Däremot har vi avtalsfrihet, dvs. två eller fler parter kan frivilligt ingå avtal som reglerar fördelning av ägodelar.

 

 

     

Kristna Värdepartiet vill

  • att lagen om samkönade äktenskap rivs upp och ersätts av en traditionell lagstiftning.
  • att sambolagen, partnerskapslagen och all typ av lagstiftning på området som inte är konsekvent avskaffas. Avtalsfrihet räcker för alla som inte vill ingå äktenskap.
  • att alla vigselförrättare i väntan på en lagändring ska äga rätten att avstå samkönade vigslar
  • att äktenskapsrådgivning, i ett kommunens samarbete med trossamfund och ideella organisationer, ska subventioneras och göras lättillgänglig
  • att skolans samlevnadsundervisning ska lyfta fram äktenskapet mellan man och kvinna och främja värdena trohet, kyskhet och ansvarstagande.
  • att gifta par kan sambeskattas om de så önskar, i enlighet med familjeprincipen .