ABORT OCH VÅR LIVSBEJAKANDE POLITIK

 

" Ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel" 

- Ur Hippokrates ed

 

 


 

Inledning

biologisk mening uppstår mänskligt liv i och med befruktningen. Befruktningen utgör starten på en ny unik individ, tillhörande det mänskliga släktet. Denna lilla människa börjar sitt liv som encellig individ men i sin rätta miljö utvecklas hon i snabb takt och redan efter ca tre veckor slår ett litet hjärta och huvud, armar och ben börjar framträda.

Påståendet att befruktningen innebär att en ny människa bildas är vetenskapligt, inte religiöst. En människa har ett grundläggande värde enbart i kraft av att hon är människa. Detta är en allmänt accepterad moralisk princip som ofta kallas människovärdesprincipen. FN:s mänskliga rättigheter bygger på denna princip. Därför menar vi att det ofödda människolivet ska tillerkännas grundläggande rättigheter, varav rätten till liv är den mest grundläggande. Vi vill följaktligen verka för att det ofödda människolivet ska skyddas med lag alltifrån befruktningen. Detta krav sätter vi in i en större helhetsbild som vi kallar för vår livsbejakande politik, med tre aspekter: (1) Långsiktighet och opinionsbildning,(2) generöst stöd och (3) en restriktiv abortlag.

 


  

Långsiktighet och opinionsbildning

  Vi vill opinionsbilda utifrån en långsiktig vision av ett framtida samhälle där antalet aborter hålls på en minimal nivå och där kulturen genomsyras av en livsbejakande attityd till graviditet och oföddas mänsklighet. Denna kultur befästs och bevaras genom ett tydligt lagskydd för ofödda människor.

  

 

Kristna Värdepartiet vill

 • verka för att en utredning om psykologiska tvångsaborter tillsätts.
 • verka för sjukvårdspersonalens självklara rätt att avstå från abortverksamheten av samvetsskäl.
 • verka för en sexualundervisning i skolan som fokuserar på den relationella och känslomässiga aspekten av sexualiteten.
 • verka för ett system som gör det möjligt för gravida kvinnor, ensamstående föräldrar och småbarnsfamiljer att klara sig ekonomiskt.
 • verka för obligatorisk undervisning i grundskolan om fosterutvecklingen.
 • verka för att olika restriktioner i abortlagen införs allt eftersom det finns politiskt utrymme för det, exempelvis (1) en successiv sänkning av abortgränsen, (2) ett slut på skattefinansierade aborter (3) obligatoriska kuratorssamtal, (4) obligatorisk betänketid, (5) förbud mot att minderåriga gör abort utan föräldrars kännedom.

 


 

Generöst stöd

Samhället och dess institutioner ska präglas av en positiv inställning till barn och till gravida kvinnor. Omständigheterna runt graviditeten kan vara problematiska, men människor är aldrig ”problem”. Det är denna attityd som bör prägla alla institutioner som kommer i kontakt med den gravida kvinnan eller paret. Ökade födelsetal och befolkningstillväxt är enbart positivt för vårt samhälle.

 

Kristna Värdepartiet vill

 •  för varje barn som föds ska staten ge en välkomstgåva på   10 000 kr till  mamman/paret.
 •  familjer med små barn ska åtnjuta radikala skattelättnader   i enlighet med  familjeprincipen.
 •  ensamstående med barn ska i enlighet med familjeprincipen  ha en väl  tryggad  ekonomisk bas.

 


  

En restriktiv abortlag

Vi menar att varje människoliv måste omfattas av ett rättsskydd, och då befruktningen är starten för ett mänskligt liv ska skyddet träda i kraft från just den tidpunkten. Trots att den ofödda människan är högst verklig och värdefull har hon ännu inte kommit in i det sociala samspel som till stor del ligger till grund för våra moraliska känslor och övertygelser. Detta  gör att det i utgångsläget finns en upplevd distans mellan det ofödda barnet och kvinnan, vilket gör det förståeligt att kvinnans eventuellt problematiska situation kan upplevas som mer påtaglig och utslagsgivande än vetskapen om att hon bär på en ny liten människa. Detta är en omständighet som vi menar att tillämpningen av en restriktiv abortlag måste ta hänsyn till.

Det som gör en oplanerat gravid kvinna desperat är många gånger avsaknad av stöd i, och ibland direkt motstånd mot, hennes graviditet. Vanligt är att mannen (det ofödda barnets far) utövar påtryckning på kvinnan, men påtryckningarna kan också komma från andra personer i kvinnans omgivning.

I en framtid med en restriktiv abortlag kan vi förmoda att liknande påtryckningar kan få kvinnor att göra illegal abort, varför det är viktigt att lagen tar hänsyn till möjligheten att personer i omgivningen bär ett lika stort – och ibland större– ansvar för en illegal abort som kvinnan. Medverkan till illegal abort, också i form av psykisk press eller hot, måste därför kunna straffas. Där en sådan press föreligger måste den betraktas som en förmildrande omständighet för kvinnan. Här måste särskilt ansvar utkrävas av barnets far, som genom sin frånvaro eller oansvarighet kan försätta en gravid kvinna i en mycket svår situation. 

 

 

Kristna Värdepartiet vill

 •  införa ett förbud mot aborter från befruktningen.
 •  verka för en lagstiftning som pålägger barnets far rimliga ansvarskrav redan  under graviditeten.
 •  även genom lagstiftning kraftfullt motverka psykologiska tvångsaborter (alltså aborter som kvinnor mot sin innersta önskan tvingas till)

 


 

Våldtäkt och incest

Vi medger inga undantag från abortförbudet vid våldtäkt eller incest. Vi menar nämligen att en våldtäkt (eller en incestrelation) inte är skäl nog att ta det ofödda barnets liv. En abort reverserar inte övergreppet. Det ofödda barnet kan inte heller straffas för vad dess far gjort. Det finns dessutom födda personer som är resultatet av våldtäkt eller incest. Ingen skulle med rätta kunna hävda att dessa människor saknar människovärde eller att det vore bättre om de inte fanns. Samma attityd vill vi ha till dessa människor från den stund de börjar existera, det vill säga från och med befruktningen.

 

Kristna Värdepartiet vill

 • verka för utvecklandet av livsbejakande vård av traumatiserade gravida kvinnor.
 • verka för att inhemska adoptioner uppmuntras och underlättas.

 


 

Sjuka eller skadade foster ska inte heller dödas genom abort. Lika lite som vi skulle döda ett sjukt eller skadat spädbarn (som kanske är så skadat att det kommer dö inom kort), lika lite ska vi döda ofödda som är sjuka eller skadade. Vi tror också att det är psykiskt hälsosammare för föräldrar att få erkänna och uttrycka sin föräldrakärlek till ett sådant barn genom att låta det födas och få lämplig vård. Barnet ska antingen få så mycket hjälp som möjligt för att överleva eller få palliativ vård för att få dö en så naturlig och smärtfri död som möjligt.

Kristna Värdepartiet vill

 • förbjuda all fosterdiagnostik som inte ligger i barnets medicinska intresse.
 • att information om fostrets kön och eventuella skador endast får ges efter den tidpunkt då abort inte längre är tillåtet (innan en lagändring blivit verklighet).

 

När ska abort vara tillåtet?

Den enda situation där ett avbrytande av graviditeten med dödlig utgång för fostret bör vara tillåten, är när graviditeten är direkt livshotande för kvinnan. Vi vill inte kalla detta för abort eftersom syftet med ett sådant ingrepp inte är att orsaka fostret död.  Ett sådant ingrepp är moraliskt berättigat utifrån människovärdesprincipen, eftersom syftet är att rädda åtminstone ett människoliv.  Emellertid ska allt göras för att rädda både modern och barnet.

 


 

 Farliga aborter

Den kanske allvarligaste kritiken mot vår livsbejakande politik kommer handla om att de kvinnor som väljer att göra en illegal abort därmed utsätter sig för en oacceptabel risk.  Vi underkänner detta resonemang av tre skäl. För det första är det inte moraliskt relevant. Man tillåter inte avlivning av människor för att minimera risker för den som bär ett ansvar för avlivningen. För det andra kommer en restriktiv lag med mycket stor sannolikhet minska antalet aborter med 70-90% (se vår fördjupningsartikel för mer detaljer).  

För det tredje är vi övertygade om att en restriktiv abortlagstiftning med stor sannolikhet kommer att förbättra kvinnohälsan i landet. Flera av varandra oberoende undersökningar indikerar att abort måste betraktas som en stor hälsorisk för kvinnor. Därför menar vi att det också ur ett folkhälsoperspektiv är viktigt att införa en restriktiv abortlag, för att så få ner antalet aborter till ett minimum. Vi är övertygade om att detta är i enlighet med människovärdesprincipen för det ofödda barnet såväl som för kvinnan.

 

Kristna Värdepartiet vill

 •  verka för att en utredning tillsätts om de psykologiska och   relationella skador  abort leder till hos kvinnor och män.
 •   verka för att flera utredningar tillsätts om de långvariga   fysiska och medicinska  skador abort leder till för kvinnan  exempelvis när det gäller psykisk ohälsa,  drogmissbruk,   självmordstendenser och bröstcancer.

 

Tillbaka