SAMHÄLLS- OCH REGIONAL PLANERING

-Några punkter

 

REGIONAL PLANERING

Vi vill undersöka möjligheten att införa regional planering på amt-nivå enligt danskt och tyskt mönster för ett starkare samarbete mellan kommuner och ett effektivare utnyttjande av resurser

MINSKA BOSTADSBRISTEN

I många delar av landet råder svår bostadsbrist, samtidigt som det idag är alltför komplicerat och dyrt att bygga nytt. Överdrivet hårda regler och långa handläggningstider för bygglov hämmar nyproduktionen av bostäder. Vi vill se över processen och verka för att den grundligt förenklas.

Vi vill också verka för att minska bostadsbristen genom en gradvis avveckling av hyresregleringen. 

VATTENFÖRSÖRJNING

I all samhällsplanering skall stor hänsyn tas till säkerställandet av nuvarande och framtida vattenförsörjning.

TRÄNGSELSKATTEN

Trängselskatterna innebär höga kostnader för de medborgare och företag som är beroende av biltransporter. Den är också orättvis i så måtto att den inte direkt kommer den betalande till del (som till exempel då bilisternas inbetalade medel går till att bygga ut kollektivtrafiken). Vi föreslår ett förbud mot trängselskatt. Det ska däremot vara möjligt att ta ut avgifter som kommer den som betalar (bilisten) till godo.

Idag tillåts en extremt hög straffavgift när en biltull betalas efter förfallodatum. Inget företag tillåts ta ut så höga förseningsavgifter. I dag har företag rätt att debitera 8%, vilket motsvarar riksbankens referensränta. Referensräntan bestäms av riksbanken halvårsvis. Vi menar att straffavgifterna inte ska överstiga den aktuella referensräntan.